پایان نامه

دانلود مقاله c (3240)

1-12-4- تیازولیدیندایون‌ها (TZD)331-12-5- مگلی تینایدها33فصل دوم: روش کار2-1- رسم مشتقات362-1-1- اضافه کردن متد و بهینه سازی مشتقات362-1-2- اضافه کردن توصیفگرهای مولکولی به مشتقات362-1-3- ساختن ماتریس و غربالگری توصیفگرها برای مشتقات372-1-4- محاسبات GA382-1-5- محاسبات GA-ANN392-1-6- محاسبات Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3241)

2- این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است. 3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3242)

1-8-1- نانو لایه61-8-2- نانو پوشش61-8-3- نانو خوشه61-8-4- نانو سیم6 سایت منبع پایان نامه 1-8-5- نانو لوله61-8-6- نانو حفره71-8-7- نانو ذرات71-8-8- فولرین71-8-1- نانو لایه71-8-2- نانو پوشش71-8-3- نانو خوشه71-8-4- نانو سیم71-8-5- نانو لوله81-8-5-1- نانو لوله ها در Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3243)

نام خانوادگی استاد راهنما (1): میرزایینام خانوادگی استاد راهنما (2):نام خانوادگی استاد مشاور(1):نام خانوادگی استاد مشاور(2):نام: محمودنام:نام:نام:رتبه دانشگاهی: استادیاررتبه دانشگاهی:رتبه دانشگاهی:رتبه دانشگاهی:رشته تحصیلی: شیمی – فیزیکرشته تحصیلی:رشته تحصیلی:رشته تحصیلی:چکیده فارسی پایان نامه یا رساله ( Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3244)

فصل دوم: بخش نظری2-1- روش های محاسباتی162-3- فلسفه تئوری Gaussian 09172-4- محاسبات در فاز حلال18فصل سوم: بحث و نتیجه گیری3-1- مقدمه183-2- بحث و نتیجه گیری183-2-1- بررسی حالت گازی203-3- بررسی پایداری توتومرها در حالت گازی203-4- بررسی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3245)

1-16) تشخیص دقیق بیماری در مراحل اولیه261-17) نانولوله های کربنی و کاربرد آنها در تشخیص سرطان261-18) نشانگرهای زیستی271-19) کاربرد نانولوله های کربنی در تشخیص مولکول ها281-20) نانولوله های بورنیترید281-21) شیمی نانولوله های بورنیترید و خالص Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3246)

2-3) مکانیک مولکولی222-4) روشهای ساختارالکترونی232-4-1) روشهای نیمه تجربی 23 سایت منبع پایان نامه 2-4-2) روشهای آغازین242-5) گوسین242-6) روشهای محاسباتی گوسین252-6-1) روش میدان خودسازگارهارتری فاک (HF)252-6-2) نظریه تابع چگالی (DFT)272-6-3) مجموعه های پایه282-7) جابه جایی شیمیایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه c (3225)

1-13. سنتز ترکیبات اسپیرو اکسو ایندول از ایزاتین……………………………………………………………………………………………..151-14. سنتز ترکیبات اسپیرو از ماده اولیه غیر از ایزاتین………………………………………………………………………………………211-15 . سنتز ترکیبات دو اسپیرو از ایزاتین ها……………………………………………………………………………………………………221-16. سنتز ترکیبات سه اسپیرو از ایزاتین………………………………………………………………………………………………………….231-17. هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24فصل دوم: بخش تجربی2-1. Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3236)

4.2.5. نیروی پراکندگی آشفته654.3. مدلسازی آشفته برای مدل دو سیالی664.4. مدل دو سیالی و جمله بسته69فصل 5 بررسی عددی تاثیر نیروهای بین سطحی روی جریان حبابی715.1. مقدمه715.2. مدل ریاضی745.2.1. انتقال مومنتوم بین سطحی به دلیل Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منبع تحقیق c (3226)

3-1-3- عملکرد فرآیند ایزومریزاسیون :353-1-4- کاتالیزور های ایزومریزاسیون :353-1-4-1- مزایا و معایب انواع کاتالیزور ها363-1-4-2- سموم کاتالیزور :383-1-5- پارامتر های فرآیند و شرایط عملیاتی :383-1-6- معرفی فرایند ایزومریزاسیون نفتا با فناوری ایزومیر393-2- شرح فرآیند ایزومریزاسیون Read more…

By 92, ago